ขอเรียนเชิญส่งบทความงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอเรียนเชิญส่งบทความงานวิจัย / บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Economics and Management Innovation (ICEMI 2017)

ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ http://www.ieti.net/ICEMI/index.html

 
รูปภาพ ::