วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์

1. วิวัฒนาการของจริยธรรม การวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย.pdf

2. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัย.pdf

3. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf

4. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง.pdf

5. การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ.pdf

6. การประเมินคุณประโยชน์ และความเสี่ยง.pdf

7. กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและการเขียน.pdf

8. PIS and ICF.pdf

9. การเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อการขอรับรอง.pdf

10. ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรอง.pdf

11. แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย.pdf

ระเบียบ จริยธรรมธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562

 

แบบฟอร์มจริยธรรมและวิธีการดำเนินการมาตรฐาน

วิธีการดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOPs).pdf

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย.docx

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี.docx

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง.docx

สรุปโครงการวิจัย.docx

ประวัติผู้วิจัยหลัก.docx

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัยของนักวิจัย.docx

แบบฟอร์มการประเมินตนเองสำหรับผู้วิจัยหลัก.docx

งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ.docx

ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย.docx

ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี.docx