การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9-11กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการนำเสนอแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เป็นอย่างดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0898840457

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล