ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการ

โดยช่วงเช้ามีการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ดร.พรศิริ กองนวล – รองอธิการบดี
ดร.วีรชัย คำธร – ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย
นางสาวภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอนันต์ พิมพ์ศรี – ปลัดเทศบาลตำบลบางโปรง
นายศักดิ์สิทธิ์ ระพาเพท – รองปลัดเทศบาล

ช่วงบ่าย
นายจำนงค์ เพ็ชรประยูร ปราชญ์ชุมชน เป็นวิทยากร
ในการแลกเปลี่ยนปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน และสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว