มหกรรม สินค้าดี U2T for BCG การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหกรรม สินค้าดี U2T for BCG การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการมหกรรม สินค้าดี U2T for BCG การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เพื่อจัดงานการแสดงมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าดี U2T for BCG และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

ในวันที่ 14 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok

 

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว