เชิญร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท.”

เชิญร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท.”

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเชิญร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท.”

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) Meeting ID:941 8396 5532  Passcode: 891481 (QR Code 2)

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม “แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยชิงพื้นที่เพื่อขอทุน บพท” ตามวัน เวลา และ กำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (QR Code 1)

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึก+กำหนดการ

ข่าว ทุนวิจัย