อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ มรธ.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ มรธ.

สถาบันวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ มรธ.

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจคำว่า การคัดลอกบทความ (Plagiarism) แก่คณาจารย์นักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก
2.เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้รับความคุ้มครองสิทธิในการนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้อง

ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา