แผนงานและ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

แผนงานและ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570