ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา UNICEF Thailand กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเข้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านหรือบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และสามารถดูรายได้ที่

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึก+โครงการ+แบบฟอร์ม.pdf

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล