อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฉลากสินค้า

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว