อบรมเชิงปฏิบัติการการขายของออนไลน์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการขายของออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขายของออนไลน์

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วิทยากรโดย นายเมธา แสงเดือนฉาย

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว