ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ดอคคิวเมนท์ออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานในองค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ดอคคิวเมนท์ออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานในองค์กร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ดอคคิวเมนท์ออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานในองค์กร

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ดอคคิวเมนท์ออนไลน์สำหรับยกระดับคุณภาพการทำงานในองค์กร

วิทยากร โดย

  1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เจริญพรดีงาม
  2. นายรพินทร์  ตันประเสริฐ

ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว