ยินดีนักวิจัยได้รับ ทุนบพท.

ยินดีนักวิจัยได้รับ ทุนบพท.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับสนับสนุนทุน การพัฒนานวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก เปลือกหอยเหลือทิ้งในชุมชนสำหรับเป็นวัสดุทดแทนปูนมอร์ต้าร์
ภายใต้โครงการ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น RU “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2567
จาก หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Loading

ข่าว ทุนวิจัย