อบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

อบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในการอบรมมีการกล่าวถึงจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับเก็บข้อมูลงานวิจัย เช่น ทุกครั้งในการจัดเก็บข้อมูลต้องมีการแจ้งกับหน่วยตัวอย่างแบบตรงไปตรงมาในการจัดเก็บข้อมูล การสรุปประเด็นจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา