เตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนวิจัย สกสว.ปี พ.ศ.2564

เตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนวิจัย สกสว.ปี พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญนักวิจัยที่ได้รับทุน งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนวิจัย ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา