การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2 เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ2564 และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน

โดย
ดร.วีรชัย คำธร            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ปี 2564
คุณจิรายุ พลับสวาท   ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ           ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
คุณเอื้อมพร  บ่อทอง  กลุ่มงานกฎหมายและวินัย                  ชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยตามสัญญา

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ห้อง2122 – 2124  อาคาร 2 ชั้น 12

   

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว