สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการ Thailand Research Expo 2012: Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ชื่อเอกสาร : โครงการ Thailand Research Expo 2012: Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์


รายละเอียดเอกสาร :

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โครงการ Thailand Research Expo 2012: Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
โดย นางสาวพรศิริ กองนวล


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-30


ไฟล์ URL : โครงการ Thailand Research Expo 2012: Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 33_2017-06-30_119.pdf - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 62Designed by Computer Center(DRU)

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โครงการ Thailand Research Expo 2012: Road Show และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
โดย นางสาวพรศิริ กองนวล

" />