สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรีและเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ชื่อเอกสาร : แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรีและเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเอกสาร :

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรีและเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-01


จากงานวิจัยเรื่อง : การศึกษาการส่งเสริม การท่องเที่ยวเขตธนบุรีและเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร มากแจ้ง, นางสาวพรศิริ กองนวล, นายสยาม ยิ้มบัว


ไฟล์ URL : แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรีและเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 81_2017-06-01_2.pdfรูปเล่มหรือคู่มือ - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 90Designed by Computer Center(DRU)