สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภูมิป ัญญาประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อเอกสาร : ภูมิป ัญญาประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


รายละเอียดเอกสาร :

ภูมิป ัญญาประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


ว/ด/ป ที่อัพโหลด : 2017-06-01


จากงานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างศักยภาพ การทำประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


นักวิจัย : สุทธิชัย ฉายเพชรากร, วิไล ตั้งจิตสมคิด, วาศิณี สุวรรณระวี


ไฟล์ URL : ภูมิป ัญญาประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - คลิ๊ก!!


ไฟล์ . PDF : 81_2017-06-01_3.pdfรูปเล่มหรือคู่มือ - Download Click


ยอดดาวน์โหลด : 99Designed by Computer Center(DRU)