ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ และสังคมต่อพัฒนาการของวิชาชีพครูในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ช2542อธ
รหัสบาร์โค้ด : 000256
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องแรงผลักดันด้านครอบครัวที่มีผลต่อการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษาในสถานพินิจและครุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง : จ.อ.นิมิตร ทวยนันท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ค2538รผ
รหัสบาร์โค้ด : 000251
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ผู้แต่ง : จุฑา พัรพัชระ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 จ2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000253
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ค2549งว
รหัสบาร์โค้ด : 000252
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีารดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษา หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : ขวัญชีวัน บัวแดง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ข2539กป
รหัสบาร์โค้ด : 000250
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528
ผู้แต่ง : กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2528รง
รหัสบาร์โค้ด : 000246
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 ก2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000239
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกิจการนันทนาการในจังหวัดภาคเหลือ
ผู้แต่ง : นายยุทธนา บัวแย้ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2549กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000248
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดที่มีต่อบ้านในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง : กรีสุดา เฑียรทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2542ศษ
รหัสบาร์โค้ด : 000247
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้แต่ง : นางสาวอัชฌา ชื่นบุญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2551กผ
รหัสบาร์โค้ด : 000214
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>