ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง โวหารปละความคิดจากอัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ และศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ์ สุธารัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ป2548วห
รหัสบาร์โค้ด : 000266
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน : ศึกษากรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ชวนพิศ แดงสวัสดิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ช2538คช
รหัสบาร์โค้ด : 000255
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุดรธานี สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี เขตคลองเตย และเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 จ-กป
รหัสบาร์โค้ด : 000254
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ และสังคมต่อพัฒนาการของวิชาชีพครูในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ช2542อธ
รหัสบาร์โค้ด : 000256
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่องแรงผลักดันด้านครอบครัวที่มีผลต่อการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษาในสถานพินิจและครุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่ง : จ.อ.นิมิตร ทวยนันท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ค2538รผ
รหัสบาร์โค้ด : 000251
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ผู้แต่ง : จุฑา พัรพัชระ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 จ2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000253
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ค2549งว
รหัสบาร์โค้ด : 000252
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีารดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษา หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : ขวัญชีวัน บัวแดง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ข2539กป
รหัสบาร์โค้ด : 000250
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528
ผู้แต่ง : กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2528รง
รหัสบาร์โค้ด : 000246
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 ก2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000239
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>