ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณในการจำแนกข้อมูลการสำรวจระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ระหว่างปี 2540 - 2550
ผู้แต่ง : วาสนา ภานุรักษ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ว2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001240
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้น ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทางกับการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง : นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 น2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001246
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ท2554คศ2
รหัสบาร์โค้ด : 001238
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรณ กาญจนวจี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 510 ว2554สถ
รหัสบาร์โค้ด : 001236
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ท2554คศ1
รหัสบาร์โค้ด : 001237
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ผู้แต่ง : ธนากร เปลื้องกลาง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ธ2554คม
รหัสบาร์โค้ด : 001239
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงและพัฒนากาแฟโบราณ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพล รมย์นุกูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 330 พ2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001242
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการวางแผนในสถาบันราชภัฏ
ผู้แต่ง : ชาดา เมี้ยนกำเนิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ช2537กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000154
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตแป้งมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 อ2554กท
รหัสบาร์โค้ด : 001244
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : เอกรัตน์ เอกศาสตร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 อ2554กถ
รหัสบาร์โค้ด : 001245
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>