ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกิจการนันทนาการในจังหวัดภาคเหลือ
ผู้แต่ง : นายยุทธนา บัวแย้ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2549กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000248
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดที่มีต่อบ้านในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง : กรีสุดา เฑียรทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ก2542ศษ
รหัสบาร์โค้ด : 000247
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้แต่ง : นางสาวอัชฌา ชื่นบุญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 110 อ2551กผ
รหัสบาร์โค้ด : 000214
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณในการจำแนกข้อมูลการสำรวจระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ระหว่างปี 2540 - 2550
ผู้แต่ง : วาสนา ภานุรักษ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ว2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001240
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้น ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทางกับการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้แต่ง : นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 น2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001246
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ท2554คศ2
รหัสบาร์โค้ด : 001238
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรณ กาญจนวจี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 510 ว2554สถ
รหัสบาร์โค้ด : 001236
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ท2554คศ1
รหัสบาร์โค้ด : 001237
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอนเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ผู้แต่ง : ธนากร เปลื้องกลาง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ธ2554คม
รหัสบาร์โค้ด : 001239
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การปรับปรุงและพัฒนากาแฟโบราณ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพล รมย์นุกูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 330 พ2554กป
รหัสบาร์โค้ด : 001242
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>