ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : เอกรัตน์ เอกศาสตร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 อ2554กถ
รหัสบาร์โค้ด :
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 น2554รว
รหัสบาร์โค้ด : 001241
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สรุปผลการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อการพัฒนากิจกรรมนิสิต นักศึกษา แบบยั่งยืน
ผู้แต่ง : บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จำกัด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ต-กว
รหัสบาร์โค้ด : 000153
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่อง การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช : กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ธ2550กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000158
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต ที่เข้าศึกษาต่อโดยระบคัดเลือกกับระบบสอบคัดเลืก
ผู้แต่ง : พงษ์เพ็ญ ตันทัศน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 พ2545กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000162
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแบบสอบที่ใช้ในการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของสถาบันพระบรมราชชชนกปีการศึกษา 2548
ผู้แต่ง : ปาริชาติ ตามไท
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ป2550กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000165
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง : นางสาวฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานนท์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ฐ2548ปว
รหัสบาร์โค้ด : 000157
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 พ2548กม
รหัสบาร์โค้ด : 000167
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.) ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2544
ผู้แต่ง : นางพวงทิพย์ รักแต่งาม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 พ2545ศค
รหัสบาร์โค้ด : 000166
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : จิตลักษณะ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมใการสร้างเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้แต่ง : ชญานิศ ลือวานิช
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ช2549จล
รหัสบาร์โค้ด : 000155
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>