ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : สรุปผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : คณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 180 ก2549กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000178
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2550
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 180 ส2550กส
รหัสบาร์โค้ด : 000187
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2548
ผู้แต่ง : นายศรวัชร งามอุโฆษ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 180 ศ2548กส
รหัสบาร์โค้ด : 000186
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้แต่ง : นายมานพ ชาชิโย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ม2547รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000168
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันรัชภัฏตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูประบบราชการ
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2542คก
รหัสบาร์โค้ด : 000172
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้แต่ง : ดร.สมสงวน จันทจร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2547คร
รหัสบาร์โค้ด : 000175
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ :
ผู้แต่ง :
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ :
รหัสบาร์โค้ด :
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสนาตามหลักสติปัฏฐาน 4
ผู้แต่ง : สุวิมล ห้องเสงี่ยม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2547กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000174
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ150 ส2550รง
รหัสบาร์โค้ด : 000143
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การศึกษาสภาพและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แต่ง : นางอรปราง สัมพันธ์ภักดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ส2552กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000145
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>