ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การใช้พลูเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า
ผู้แต่ง : อาจารย์ปัทมา เหล่านิพนธ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ป2552กช
รหัสบาร์โค้ด : 000529
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขศรี เปี่ยมศุภทรัพย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ข2548รบ
รหัสบาร์โค้ด : 000512
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นายปรีชา แสงโชติ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ป2552กม
รหัสบาร์โค้ด : 000530
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การทดสอบแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โดนัทด้วยกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง
ผู้แต่ง : นางอุทุมพร แย้มสุข
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 330 อ2551กท
รหัสบาร์โค้ด : 000492
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าไม้ของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขศรี เปี่ยมศุภทรัพย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 ข2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000510
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านและชุมชนเมืองของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 ส2546กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000829
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสถาบันราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : คณะกรรมการดำเนินงานสถาบันราชภัฏธนบุรี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 420 ค-รง
รหัสบาร์โค้ด : 000834
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : Research report The Effective of TiO2 Coated Cotton Mask Fabrics to treat Inhaled Air Pollutants
ผู้แต่ง : Amornrat Chaikritsadakarn
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 340 A2008TE
รหัสบาร์โค้ด : 000532
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ : การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : นางสาวพรศิริ กองนวล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 พ2550กจ
รหัสบาร์โค้ด : 000825
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : โครงการการศึกษาการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
ผู้แต่ง : รศ.วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 410 ว2545คก
รหัสบาร์โค้ด : 000827
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>