ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย
ผู้แต่ง : สุวรรณา นาถนวผดุง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-5
รหัสบาร์โค้ด : 59-5
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ โดยสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-7
รหัสบาร์โค้ด : 59-7
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลต้นจาก ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ภูสมมา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-8
รหัสบาร์โค้ด : 59-8
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์โมเดลเครือข่ายกลุ่มผู้นำที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่างเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-9
รหัสบาร์โค้ด : 59-9
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษากระบวนการเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : มงคล พรสิริภักดี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-10
รหัสบาร์โค้ด : 59-10
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-11
รหัสบาร์โค้ด : 59-11
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษากระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุและการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : พรศิริ กองนวล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-12
รหัสบาร์โค้ด : 59-12
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษากระบวนการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : สุชีลา ศักดิ์เทวิน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-13
รหัสบาร์โค้ด : 59-13
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : นิธิภัทร บาลศิริ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-15
รหัสบาร์โค้ด : 59-15
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลต้นจาก ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ภูสมมา
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 59-16
รหัสบาร์โค้ด : 59-16
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>