ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 ช2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000093
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพระพุทธศาสนา
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 160 ส2547รง
รหัสบาร์โค้ด : 000151
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี
ผู้แต่ง : นางสาวนิชาภา พิมพสุต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 น2547พต ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000160
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สถานภาพนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2548
ผู้แต่ง : ชาดา เมี้ยนกำเนิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ช2549สภ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000125
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบุคลากรประจำการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา เพิ่มพูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ว2550กว
รหัสบาร์โค้ด : 000210
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สภาพแวดล้อมสถาบันราชภัฏสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ในทัศนะของนักศึกษา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์วชิรวราการ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 อ2537สว
รหัสบาร์โค้ด : 000177
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานของสถาบันราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วรรณโกมล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 180 ว2546กศ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000183
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาของสถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544
ผู้แต่ง : นางชาดา เมี้ยนกำเนิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 180 ช2546กว ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000179
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหลักสถิติตามทัศนะของอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ส2543ปห
รหัสบาร์โค้ด : 000173
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วิไล ตั้งจิตสมคิด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 170 ว2544กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000171
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>