ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา เมธธาวีชัย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 140 น2545คต
รหัสบาร์โค้ด : 000094
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 จ2552กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000240
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาโครงการค่ายภาษาจีนและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้แต่ง : พรศิริ กองนวล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 210 พ2550กศ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000245
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการประเมินผลโครงการจัดการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี แพ่งกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 พ2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000131
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของครูประจำการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2546
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี รามสูต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ป2547กว ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000209
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการศึกษาสึกยภาพของสถาบันราชภัฏธนบุบรี ปีการสึกษา 2544
ผู้แต่ง : นางสาวระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 150 ร2546กศ ฉ.1
รหัสบาร์โค้ด : 000220
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการเขียนสะกดคำของนักศึีกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้แต่ง : นางสาววิชุดา พรายยงค์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ว2552กพ ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000069
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการกรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 130 ว2550กว ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000088
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตการจัดดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ปานชี
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 130 ฉ2548รง ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000319
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา และชุมชน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร มากแจ้ง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 120 ส2550กว ฉ.2
รหัสบาร์โค้ด : 000216
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>