ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : บริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย
ผู้แต่ง : กิติยา โต๊ะทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 60-02
รหัสบาร์โค้ด : 60-02
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : สมจินตนา จิรายุกุล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 60-03
รหัสบาร์โค้ด : 60-03
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่
ผู้แต่ง : ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : 60-04
รหัสบาร์โค้ด : 60-04
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สภาพงาน ความปลอดภัย และผลกระทบในพนักงานหญิงมีครรภ์ที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
ผู้แต่ง : อรพิน รังษีสาคร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 อ2548สง
รหัสบาร์โค้ด : 000325
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาและวางแผนการผลิตกำลังคนด้านสิ่งทอระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายและการลงทุนสิ่งทอของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ผู้แต่ง : ดร.รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา)
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 ร2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000324
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาวิเคราะห์สภาพและวิธีการจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา
ผู้แต่ง : กระทรวงแรงงาน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 ก2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000323
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 250 พ2548รง
รหัสบาร์โค้ด : 000320
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์อาชีพช่างแกะสลัก
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อายุวัฒน์ สว่างผล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 อ2547กว
รหัสบาร์โค้ด : 000315
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการสัมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ ด้าโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : นางสาวชูศรี กี่ดำรงกูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 ภ-กส
รหัสบาร์โค้ด : 000311
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการย้อมครามผ้าฝ้ายทอมือของชาวไทยดำ
ผู้แต่ง : นางสาวพิรมาลย์ บุญธรรม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 พ2548กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000310
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 308 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>