ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : สภาพงาน ความปลอดภัย และผลกระทบในพนักงานหญิงมีครรภ์ที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
ผู้แต่ง : อรพิน รังษีสาคร
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 อ2548สง
รหัสบาร์โค้ด : 000325
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการพัฒนาและวางแผนการผลิตกำลังคนด้านสิ่งทอระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายและการลงทุนสิ่งทอของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ผู้แต่ง : ดร.รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา)
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 ร2551กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000324
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาวิเคราะห์สภาพและวิธีการจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา
ผู้แต่ง : กระทรวงแรงงาน
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 260 ก2547กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000323
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 250 พ2548รง
รหัสบาร์โค้ด : 000320
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์อาชีพช่างแกะสลัก
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อายุวัฒน์ สว่างผล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 อ2547กว
รหัสบาร์โค้ด : 000315
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการสัมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ ด้าโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง : นางสาวชูศรี กี่ดำรงกูล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 ภ-กส
รหัสบาร์โค้ด : 000311
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการย้อมครามผ้าฝ้ายทอมือของชาวไทยดำ
ผู้แต่ง : นางสาวพิรมาลย์ บุญธรรม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 พ2548กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000310
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย " การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช "
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ประดุจฤดี สารสิทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 ป2548กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000309
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างงานแก่คนในท้องถิ่น กรณี : การพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากใบตาลของจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 ก2546กพ
รหัสบาร์โค้ด : 000085
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้แต่ง : ดร.ไพรัช ถิตย์ผาด
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 ส2551กต
รหัสบาร์โค้ด : 000304
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>