ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : นักศึกษาวิชาทหาารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงราย
ผู้แต่ง : นฤมล รัชนีวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 น2554นศ
รหัสบาร์โค้ด : 001193
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 ศ2550ปส
รหัสบาร์โค้ด : 000305
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การศึกษาการแสดงลิเกป่าจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง : นายสาวิตร พงศ์วัชร์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 240 ส2540กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000312
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงาน การประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจััยของชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2545 - 2549 ) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 อ2549กป
รหัสบาร์โค้ด : 000298
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา - ชลบุรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 อ2549ทน
รหัสบาร์โค้ด : 000291
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง : นายสุภมนตรี พุฒศิริ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2551กต
รหัสบาร์โค้ด : 000288
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : ประสิทธิผลของราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนาที่ของรัฐ
ผู้แต่ง : นางสาวพัชรี ศรีเมือง
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 พ2549ปส
รหัสบาร์โค้ด : 000302
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : การประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง : นายอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 ก2550กป
รหัสบาร์โค้ด : 000301
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : กลยุทธิ์การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 ก2550กก
รหัสบาร์โค้ด : 000300
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
ผู้แต่ง : นางสาวกนกพร กัลยาณสุต
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 อ2553กป
รหัสบาร์โค้ด : 000295
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>