ค้นหารายการบรรณานุกรม

ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
ผู้แต่ง : ดร.จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 230 ม2549รง
รหัสบาร์โค้ด : 000303
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2550
ผู้แต่ง : วรฉัตร วริวรรณ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ว2551คพ
รหัสบาร์โค้ด : 000279
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจำแนกเขตภูมิอากาศการเกษตรในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิชัย เทียนน้อย
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ว2536กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000278
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียนเทียบการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๔๗ - ๒๕๔๙
ผู้แต่ง : นายมนัส ภาคภูมิ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ม2550กศ
รหัสบาร์โค้ด : 000275
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยโครงการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ( Child Watch ) จังหวัดนครนายก
ผู้แต่ง : นายสมชาย พุ่มพิมล
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2549คก
รหัสบาร์โค้ด : 000284
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการพัฒนาการประเมินคุณภาพและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนจนเพื่อแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้แต่ง : เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2548รง
รหัสบาร์โค้ด : 000283
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : ดร.โสภา ( ชูพิกุลชัย ) ชปีลมันน์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2547คค
รหัสบาร์โค้ด : 000282
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : สตรีไทยมุสลิมกับโรงงานอุตสาหกรรมในปัตตานี : ศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ผู้แต่ง : สว่าง เลิศฤทธิ์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ส2535สต
รหัสบาร์โค้ด : 000280
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสุราของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์บุญเสริม หุตะแพทย์
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 บ2550ปจ
รหัสบาร์โค้ด : 000265
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ( Child Watch ) จังหวัดนครนายก
ผู้แต่ง : ทีมวิจัยจังหวัดนครนายก
ชนิด :            เลขเรียกหนังสือ : วจ 220 ท2548คก
รหัสบาร์โค้ด : 000261
สถานะ : อยู่บนชั้นวาง      สารสนเทศนี้มียอดรวมการดาวน์โหลด :: 0
   
Total 305 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>