รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
3
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ110ค2548คพ
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2546-2547
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ชื่อผู้แต่ง ::
คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่พิมพ์ ::
2548
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
นครปฐม
สำนักพิมพ์ ::
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หัวเรื่อง 1 ::
ความพึงพอใจ
หัวเรื่อง 2 ::
ผู้ใช้บัณฑิต
หัวเรื่อง 3 ::
ภาวะการมีงานทำ
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
57
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000006