รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
44
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ120อ2544รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดการเรียนรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นเรื่อง
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
A Construction of Learning Package in Instroduction of Probability and Statistics Course:the
ชื่อผู้แต่ง ::
อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ และคณะ
ปีที่พิมพ์ ::
2544
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพ
หัวเรื่อง 1 ::
วิชาความน่าจะเป็น
หัวเรื่อง 2 ::
ถิติเบื้องต้นเรื่อง
หัวเรื่อง 3 ::
ารทดสอบสมมุติฐาน
หัวเรื่อง 4 ::
นักศึกษาสถาบันราชภัฎ
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
109
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000080