รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
87
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 150 ก2545รง
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Determining Vision and Strategies for the New Dimension of Guidance
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
ปีที่พิมพ์ ::
2545
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
สำนักพิมพ์ ::
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง 1 ::
วิสัยทัศน์
หัวเรื่อง 2 ::
ยุทศาสตร์
หัวเรื่อง 3 ::
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
131
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000121