รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
283
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 170 พ2548กม
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand
ชื่อผู้แต่ง ::
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ปีที่พิมพ์ ::
2548
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
การวิจัย
หัวเรื่อง 2 ::
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หัวเรื่อง 3 ::
ระดับอุดมศึษา
หัวเรื่อง 4 ::
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
217
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
-
pdf บทที่ 1 ::
-
pdf บทที่ 2 ::
-
pdf บทที่ 3 ::
-
pdf บทที่ 4 ::
-
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
-
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
000167