รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
94
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 120 จ2552กพ ฉ.1
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
THE DEVELOPMENT OF A LEARNING PACKAGE FOR ENHANCING COMMUNICATIVE HOTEL ENGLISH PROFICIENCY FOR FRONT OFFICE STAFF
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ
ปีที่พิมพ์ ::
2552
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
พัฒนาชุดการเรียน
หัวเรื่อง 2 ::
ภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง 3 ::
การสื่อสาร
หัวเรื่อง 4 ::
พนักงานโรงแรม
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
129
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
-
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
001222