รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
205
เลขเรียกหนังสือ ::
วจ 310 ป2551กว
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
AN ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION WEBSITE FORMAT AND CONTENTS FOR EDUCATION QUALITY ASSURANCE CASE STUDIES OF RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อผู้แต่ง ::
นายประเวศน์ วงษ์คำชัย
ปีที่พิมพ์ ::
2551
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง 1 ::
วิเคราะห์
หัวเรื่อง 2 ::
สถาบันอุดมศึกษา
หัวเรื่อง 3 ::
ประกันคุณภาพ
หัวเรื่อง 4 ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
132
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
001229