รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
430
เลขเรียกหนังสือ ::
59-25
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
Community Potentiality and Participation in Community Learning Sources Implementation to Promote Education Mangement at Phrasamut chedi District in Samutprakarn Province
ชื่อผู้แต่ง ::
นงเยาว์ อุทุมพร
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
สมุทรปราการ
หัวเรื่อง 2 ::
พระสมุทรเจดีย์
หัวเรื่อง 3 ::
การศึกษา
หัวเรื่อง 4 ::
แหล่งเรียนรู้
หัวเรื่อง 5 ::
ชุมชน
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-25