รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
428
เลขเรียกหนังสือ ::
59-28
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
ROLES OF THE GOVERNMENT SECTOR AND WHO RELATE IN SUPPORTING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF BANT BANG TA PAN COMMUNITY KLONGWUA SUB-DISTRICT., MUENG ANG THONG DISTRICT, ANG THONG PROVINCE
ชื่อผู้แต่ง ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
อ่างทอง
หัวเรื่อง 2 ::
คลองวัว
หัวเรื่อง 3 ::
บางตาแผ่น
หัวเรื่อง 4 ::
เศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง 5 ::
ภาครัฐ
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
-
บาร์โคด ::
59-28