รายละเอียดสื่อสารสนเทศ

ลำดับที่ ::
425
เลขเรียกหนังสือ ::
59-31
ประเภท ::
ชื่อหนังสือ ::
การศึกษาสุขภาพจิตและการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหนังสืออังกฤษ *(ถ้ามี) ::
The Study of Mental Health and Using the Educational Psychology Theories for Instruction Practices of Student Teachers, Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University.
ชื่อผู้แต่ง ::
วาสิณี จิรสิริ
ปีที่พิมพ์ ::
2559
ครั้งที่พิมพ์ ::
1
สถานที่พิมพ์ ::
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สำนักพิมพ์ ::
กรุงเทพฯ
หัวเรื่อง 1 ::
ราชภัฏธนบุรี
หัวเรื่อง 2 ::
ครุคณะครุศาสตร์
หัวเรื่อง 3 ::
จิตวิทยาการศึกษา
หัวเรื่อง 4 ::
สุขภาพจิต
หัวเรื่อง 5 ::
หัวเรื่อง 6 ::
จำนวนหน้า ::
0
ราคา ::
0
ปกหน้า *(หน้าค้น รูป) ::
pdf ส่วนนำ ::
pdf บทที่ 1 ::
pdf บทที่ 2 ::
pdf บทที่ 3 ::
pdf บทที่ 4 ::
pdf บทที่ 5 ::
pdf บทที่ 6 ::
-
pdf บทที่ 7 ::
-
pdf บทที่ 8 ::
-
pdf บทที่ 9 ::
-
pdf บทที่ 10 ::
-
pdf บรรณานุกรม ::
pdf ภาคผนวก ::
บาร์โคด ::
59-31