สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2020-07-17
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน : เพื่อพัฒนาทัก  เพิ่มเติม
2020-07-13
การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  เพิ่มเติม
2020-07-09
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย  เพิ่มเติม
2020-07-02
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน  เพิ่มเติม
2020-06-18
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนย่านกะดีจีนอย  เพิ่มเติม
2020-06-23
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสต  เพิ่มเติม
2020-06-15
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสั  เพิ่มเติม
2020-06-04
ขอความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย พ.ศ. 2563 -2566  เพิ่มเติม
2020-06-04
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มเติม
2020-06-01
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 2/2563  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)