สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2019-08-08
การเสนอแผนงานวิจัยเพื่อยื่นคำของบประมาณประจำปี 2564  เพิ่มเติม
2019-07-15
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  เพิ่มเติม
2019-07-15
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากง  เพิ่มเติม
2019-07-11
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ด้านระเบียบวิธ  เพิ่มเติม
2019-04-30
โครงการอบรมเชิปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI  เพิ่มเติม
2019-04-22
โครงการอบรมจริบธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร  เพิ่มเติม
2019-04-10
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  เพิ่มเติม
2019-03-29
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เพิ่มเติม
2019-03-22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่า  เพิ่มเติม
2019-03-21
โครงการประชุมวิพากษ์ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)