สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2018-09-17
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมพลั  เพิ่มเติม
2018-09-19
การประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญแผนบูรณาการประกอบการเสนอของ  เพิ่มเติม
2018-09-21
ประชุมหารือแนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพิ่มเติม
2018-09-20
เล่ม Proceeding การประชุมระดับชาติ 2561  เพิ่มเติม
2018-09-14
การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับแผนงาน Spearhead  เพิ่มเติม
2018-07-23
การดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียน  เพิ่มเติม
2018-07-23
การปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1 และในวันนำเสน  เพิ่มเติม
2018-07-23
การเผยแพร่เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็ม (full paper)  เพิ่มเติม
2018-07-18
ตารางการนำเสนอ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เพิ่มเติม
2018-07-17
รูปแบบของการนําเสนอแบบโปสเตอร์  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)