สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2017-06-14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :เทคนิคการ  เพิ่มเติม
2017-06-13
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และก  เพิ่มเติม
2017-06-01
เชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย  เพิ่มเติม
2017-05-31
เตรียมตัวนักวิจัยที่ไปนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติที่มิยาซา  เพิ่มเติม
2017-05-29
การพัฒนานักวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์  เพิ่มเติม
2017-05-26
โครงการอภิปรายแนวทางและการดำเนินการวิจัยสำหรับนักศึกษาร่วมกั  เพิ่มเติม
2017-05-22
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: แนวทางพัฒนาปฏิบัติการด้านอาหาร  เพิ่มเติม
2017-05-21
โครงการอบรมการพัฒนาแผนชุมชนกุฎีจีน  เพิ่มเติม
2017-05-19
โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ e-QA  เพิ่มเติม
2017-05-01
การนำเสนอโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 92

Designed by Computer Center(DRU)