สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

2018-07-17
เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัด  เพิ่มเติม
2018-07-13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิจัย รอ  เพิ่มเติม
2018-07-05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิจัย รอ  เพิ่มเติม
2018-05-21
ขอความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์วิจัย พ.ศ. 2561- 2564  เพิ่มเติม
2018-07-20
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2561  เพิ่มเติม
2018-02-01
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การ  เพิ่มเติม
2018-01-17
โครงการอภิปรายแนวทางการเบิก-จ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย  เพิ่มเติม
2017-12-18
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาเรื่อง ควํามต้องกํารในกํารพัฒนํา  เพิ่มเติม
2017-11-21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การ  เพิ่มเติม
2017-10-20
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบดอกไม้จันทร์ให้สำนักศิลปและวัฒนธรรม  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 112

Designed by Computer Center(DRU)