สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อบรม / สัมมนา

2019-12-13
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมาย  เพิ่มเติม
2019-12-13
เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านวิจั  เพิ่มเติม
2019-10-26
แบบสำรวจการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ)  เพิ่มเติม
2019-10-25
จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 8  เพิ่มเติม
2019-04-29
การบรรยายเรื่อง “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: หลักการ แนวคิด และท  เพิ่มเติม
2019-04-29
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UMK)  เพิ่มเติม
2019-03-06
อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย  เพิ่มเติม
2019-03-06
อบรมโครงการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานประจำ  เพิ่มเติม
2019-03-06
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพ  เพิ่มเติม
2019-03-06
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  เพิ่มเติม
ข่าวทั้งหมด : 23

Designed by Computer Center(DRU)