สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการเพื่อขอรับทุน “อาสาประชารัฐ”

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน “อาสาประชารัฐ” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อทำการอัพโหลดข้อเสนอออนไลน์ และอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://hsmi2.psu.ac.th/gov

เอกสารดาวน์โหลด
1) TOR โครงการ
2) คู่มือการใช้งาน

ข้อกำหนดพื้นฐานของโครงงาน
1) ในแต่ละโครงงานประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษา จำนวน 8-10 คน และมีอาจารย์ประจำ
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน
2) นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงงานต้องมาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นการนำ
องค์ความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนในมิติต่าง ๆ
3) นิสิต/นักศึกษาต้องเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลปัญหา
และปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
(1 ภาคการศึกษา) และสามารถนำโครงงานเทียบโอนหน่วยกิตทดแทนการเรียนในชั้นเรียนได้
4) โครงงานที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงงานที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาเคยดำเนินการ
มาก่อนในชุมชนหรือตำบลนั้น หรือได้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน “อาสาประชารัฐ” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อทำการอัพโหลดข้อเสนอออนไลน์ และอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://hsmi2.psu.ac.th/gov

เอกสารดาวน์โหลด
1) TOR โครงการ
2) คู่มือการใช้งาน

ข้อกำหนดพื้นฐานของโครงงาน
1) ในแต่ละโครงงานประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษา จำนวน 8-10 คน และมีอาจารย์ประจำ
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน
2) นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงงานต้องมาจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นการนำ
องค์ความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชนในมิติต่าง ๆ
3) นิสิต/นักศึกษาต้องเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลปัญหา
และปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
(1 ภาคการศึกษา) และสามารถนำโครงงานเทียบโอนหน่วยกิตทดแทนการเรียนในชั้นเรียนได้
4) โครงงานที่เสนอ ต้องไม่เป็นโครงงานที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาเคยดำเนินการ
มาก่อนในชุมชนหรือตำบลนั้น หรือได้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณสนับสนุนอื่น ๆ

" />