สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วม 

โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง   ความเข้มแข็งให้ชุมชน
  2. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562


ภาพประกอบข่าว

 


Designed by Computer Center(DRU)

ขอเชิญเข้าร่วม 

โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง   ความเข้มแข็งให้ชุมชน
  2. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

" />