สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ฉบับที่ 8

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ออกโดย
      สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุนมรภ.-สกว.สู่ความเป็นเลิศพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ตามที่ที่ประชุมอธิการบมหาวิทยลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนะบบการวิจัยสู่ความป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงศ์ ดังเอกสารแนบ


ภาพประกอบข่าว

 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. ออกโดย
      สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุนมรภ.-สกว.สู่ความเป็นเลิศพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ตามที่ที่ประชุมอธิการบมหาวิทยลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนะบบการวิจัยสู่ความป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงศ์ ดังเอกสารแนบ

" />