สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ และการสำรวจประเด็นที่สนใจเพื่อจัดกลุ่มพัฒนาเป็นแผนงานวิจัย 

        ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สำรวจประเด็นที่สนใจ และการเข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Objective and KeyResults (OKRs) ตามประเด็นโจทย์การพัฒนา ๑) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้๒) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ๓) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน๔) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ แล้วในวันที่ ๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
      ดังนั้นจึงได้ทำการสำรวจประเด็นที่สนใจ เพื่อรวบรวมจัดกลุ่มข้อเสนอพัฒนาเป็นแผนงานวิจัย (ววน.) โดยส่งเอกสารประกอบการชี้แจงในเรื่องดังกล่าว แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ(Concept Proposal) และแบบสำรวจประเด็นที่สนใจแสดงเป็น QR Code ด้านล่าง
       ทั้งนี้สามารถตอบแบบสำรวจประเด็นที่สนใจได้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ และการสำรวจประเด็นที่สนใจเพื่อจัดกลุ่มพัฒนาเป็นแผนงานวิจัย 

        ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สำรวจประเด็นที่สนใจ และการเข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Objective and KeyResults (OKRs) ตามประเด็นโจทย์การพัฒนา ๑) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้๒) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ๓) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน๔) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ แล้วในวันที่ ๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
      ดังนั้นจึงได้ทำการสำรวจประเด็นที่สนใจ เพื่อรวบรวมจัดกลุ่มข้อเสนอพัฒนาเป็นแผนงานวิจัย (ววน.) โดยส่งเอกสารประกอบการชี้แจงในเรื่องดังกล่าว แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ(Concept Proposal) และแบบสำรวจประเด็นที่สนใจแสดงเป็น QR Code ด้านล่าง
       ทั้งนี้สามารถตอบแบบสำรวจประเด็นที่สนใจได้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
" />