สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่า

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง   ความเข้มแข็งให้ชุมชน
2. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)