สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น: การสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น: การสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทราบความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

เอกสารประกอบข่าว


ภาพประกอบข่าว

 
 
 
 
 
 
 
 


Designed by Computer Center(DRU)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น: การสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทราบความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

" />